Floating Headsacks

Parasitic endeavours von Simon Christoph Krenn, Sound von Matthias Urban. (via BoingBoing)