High Five for First Kiss


(Youtube Direktkiss, via MeFi)

„I kiss you 'cause I like you. I kiss you 'cause you like me. I kiss you;, you kiss me.“