No WiFi, No Writing, No Higher Brain-Functions, No Matter, No Time

18.01.2017 Fun #Retrotech

Share: Twitter Facebook Mail

via ‏@carric0che

C2IJ2mEWIAAzEOf

C2IJ4pOWQAAEN1u

C2IJ5mrWEAErDNA

C2IJ5_bWgAA31F1