Fucking New York City

Greg Benson fucking around in NYC. (via Laughing Squid)

Greg Benson fucking around on Nerdcore:
Tour of a fucking Cruise Ship
Tour of fucking Las Vegas
Tour of fucking Disneyland!
Tour of fucking ComicCon!