Breaking Bad Mentos

 Youtube Direktmentos, via Albotas

Heisenberg. The Freshmaker.