Happy Birthday!


Pac-Man hat Geburtstag!
[via Slashdot]